ഉറക്കം മൂലം നിസ്കാരം ഖളാആയാല്‍

എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ രാത്രി 3 മണി ആവും അധിക ദിവസങ്ങളിലും സുബിഹ് ഖളാ ആവും.ഇതിന് ശിക്ഷയുണ്ടാവുമോ?

Page 1 of 163123Next ›Last »