പ്രേമിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റുണ്ടോ

അന്യ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മില്‍ നോക്കല്‍ പോലും നിഷിദ്ധമാണ്,അങ്ങനെയിരിക്കെ പ്രേമിക്കുന്നതും തെറ്റല്ലേ പക്ഷേ പ്രേമം എന്നത് മനസ്സിന്റെ വികാരമല്ലേ അപ്പോള്‍ പ്രേമിക്കുന്നതിന്റെ വിധി എന്ത്?

Page 1 of 212